Participación en las ediciones del concurso*
INDICATIVOOtrosTotal838485868788899091929394959697989900010304050607080910111213141516171819202122
EA2RCA
24


xx


x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EA7GV
24


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EA7URG
23

xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxx
EA7MT
19


x
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
EA7TSEA7EXM16

x
xxxxxxxxxxxxxxx
EA1CYH
16
xxxxxxxxxxxxxx

xx
EA7HZ
16


xxxxxxxxxxxxxxx


x
EA1ZEA7AJV15x
x

xxxxxxxxx
xxxx
EA7KY
15
xx
xxxxxxx

xxxxxx
EA7HE
15
xxxxxxxxxxx
xx
xx
EA3DGE
15
xxxxxxxxxxxxxx
x

EA7CAV
14xxxxxxx
xxxxxx
x


EC3ACO
14

x
xxxx
xxxxxxx
xx
EA5FGK
14


xxxxxxxxx
x


x


xxx


EA8AMY
13


xx
x
x
xxxxxx
xx

x
EA7CWA
13
x
xxxxxxxxxxxxEA7RU
13

x
x


x
xxxxxx
x
xx
xEA7ANC
13

x
xx
xxxxxxxx

xx
EA2WDEC2AWD13

xxxxxxxxxxxxxEC8AQQ
12
xx
x

x
x
xxxxxx
x
EA7FRX
12xxx
xx
xxxxx
x
x


EA1AAEA1AAW12


x
xxxxx

xxxxxx
EA3NA
12


xx
xxxxxxxx


xxEA4IF
12


xxxx
xx
xxxx
x
xEA7DTZ
12

x

xxxxxxxxxxx


EA4ZM
12

xxxx
xxxxxxxx
EA1ASG
11


xxx
x
x

xxx
x


xx
EA1BXJ
11

xxx
x

xxxxxxx


EA7GLY
11


x
xx

xxxx

xx
x
x

EA3FHP
11


xxxxxxxxxxx
EA2R
11


x
x


xxx
x
x
xxxx

EA2CHL
11


x
xxxxx
xxxx

x
EA8CTK
11


xxxxxxxxx
xx
EA7BWT
11xxxxx

xxx

xx
x


EA2LMI
10


xxxxxxxxxx

EA3AYQ
10xxxxxxxxxx
EA1MI
10


xxxxxxx

xxxEA7FQS
10xxxxx
xx

xx

xEA1MXEA1BKR10

xxx


xxx
xx


xxEA4NIEA4FQM10


xxxxx
x
xxxx
EA1GBL
10


xxxx

xxxxxx
EA2GP
10
xxxxx
x
x

x
x

x
EA7OY
10

xxxxx
xx
x
xx
EA1EHE
10


x
x
xx
xx

x
xxx
EA7CVC
9


x
xxx

xxx


xx
EA7BPD
9x
xxxx

xxxx


EB5CS
9


xxxxxxx


xx
EA6B
9

x

x
xx
xxxxx
EA7GUO
9

xxxx

x

x
xxx


EA7GNE
9

xxxx
xxxxx


EA7AYF
9

x
xxxxxxxx


EA5CVS
9x
xx


x


xx


xxx
EA1SZ
9
xxxxx
x


xxx
EB1HRW
9
xxxxx
x

xx

x
EA7GWG
9
x

x

xxxxxxx
EA7IIW
9
xxxxx
xx
x

x
EB3JT
9xxxx


x
xx

xx
EA5HW
9


x


xxxxx
x
x

x
EC5AEZ
8
xxx

x


xx


xx

EA7JN
8
x

x
xxxxxx


EA7WV
8


xxx


x
xxxx
EA1HTF
8

xxxxxx
xx
EA1GQ
8


xx
xx

xx
xx
EA1RCO
8
x
x
xxx
x
x
x
EA5AJX
8


xx
xxxxx
x

EA5DIT
8xxxxxxx
x

EA1AJS
8
x
xxxxx
x
x


EA1GAR
8


xxxxx
xxx


EA1BQR
8
x
xxxx

xxx


EA7ANM
8

xxxxx

xxx


EA7HHK
8


xxxx
xx
x
x
EA2XR
8


xxxxx

x

xx
EA4BFP
8


xxx

xx


xx

x
EB3FIS
8


xxxxx
x
x

xEA7KR
8

xxxxx


x

xx
EA1BZP
8

xx
xxxxx
x


EA3HWC
7xxxxxxx
EA3BIP
7x


xxxxx

x


EA5ERA
7xxxxxxxEA1HVF
7xxxxxxx
EA5CCY
7
xxx
xxxx

EA3DNC
7x


x


xx
xxx
EA3GYE
7


xx


xx
xxx
EA1RCR
7
xx


xxxxxEA1ASC
7


xx

xxxx


xEA4DKS
7


xx
xxxx


x
EA4FGB
7


xxxxxxx
EA2AKH
7xxxxxxxEA4GOK
7


xxxxxxx
EA3FNI
7
xx
x


xxx

x
EA5XC
7x


x
xxxxx
EA7LS
7


xxx
xxx
x


EA7ITL
7


xx


x
xxxx
EA8CER
7xx
xxxxx


EA7AZA
7xxxx
xxx


EA5XU
7x

x
xx

xx

x
EA7EJF
7x

xx

xxxx
EA7JMO
7
xx

xx
xxx
EA7GNW
7

x

xxxxxxEA7IUK
6

xxx


xxx
EA2EZEA2CVO6

xx

xx
x


x
EA2RCP
6
xxxxxxEA7HCU
6

xxxxxx


EA1WS
6

xxxxxx


EA2DHJ
6


xxxxxx

EA3CCN
6


xx


xxxx


EA2DCD
6xxxx
x


x
EA2CMF
6

xx


xxxxEA3CWR
6xxx
x
xx


EA2BSJ
6

xxxxxx


EA3EAN
6

x
x


x

xx

x


EA2DR
6


x
xx
xx


x
EA1FAS
6xx
xxxxEA1AFZ
6

x

xxx

xx


EA1ARJ
6


xxxx
xx
EC2AHS
6


xxx
x
xxEC1ES
6

xx
xxxx

EA1AST
6

xx
xxx
x
EA1BYA
6xxx

xx
x

EA7URA
6
xxxxxxEA1FA
6
xxxx
xx


EA7OH
6xx


x


x
xx

EA9UV
6

x
xxxx
x
EA1HB
6
xxxx
xx


EA1HHT
6


x

xxxxx
EA9KP
6xxxxxx
EA1OL
6

xxxxxx


EA7FQI
6
xx

x

x
xx


EB2RA
6

xxx

xx
xEA5TN
6

x

x
x


xxx
EA7FC
6

xx

xx
xx
EA4ESW
6
x

xxxx
x
EA5HDE
6

xxxx
x
x
EA7DO
6


xxx

x
x
x

EA7EY
6xxx

xxx


EA6EA
6
x


xxx
xx
EA7EP
6xx
x


xxx
EA5IY
6


xxx
xxx
EA7ETE
6

xxx
xxx

EA7ATX
6


xx
x
xxx
EA4CRP
6


xxx

x


xx
EA5EIL
6


x

xx
xx


xEB1DJ
5xxxx

x
EA5ABE
5

xxxxx
EB1IFI
5x
xxxx
EA7CVL
5

xx

xx


x


EB2GPF
5


xxxx

x
EA8OV
5
xxx


xx

EA1JVG
5


xx

x
xx
EA1LN
5
x
x
x
x

x
EA4YX
5

xxxxxEA7UU
5


xxxx
x

EA4PB
5


x
xxxx

EA1HRR
5


xxxxx


EA5DLP
5


xxx


xx
EA1FAC
5

xx
xx
x

EA5EI
5

x


xxxx
EA1EJE
5
xxxx
xEA1EG
5x

xx

x


x


EA1DOB
5xxxxx

EB3AKL
5x
x
xxx
EB4DSP
5xxxx
x
EB7CIN
5


xx


xxxEA5GPJ
5


x
x
xx
xEA5GZX
5

xxxxxEA1AS
5x
xx
xxEC7DDZ
5
xxx


xx

EA5HRV
5

xxxxxEA1EW
5

x


xx
xx
EA7EXS
5
xxxxx
EA5ASM
5


xxxx


xEA5ICS
5


xx
x
xx
EA2RCF
5

xxx


xx
EA7IHS
5


x
xxx
x
EA7HNN
5xxxxx

EA3248URE
5xxxxx

EA1UY
5

x


xx
xx
EA3BCK
5
x
xxxxEA2DT
5


xxxxx


EA4ALL
5x
xx
xx
EA3SD
5

x
x

xx
xEA7FUH
5
xxxx

x


EA3DUM
5xx
x
x
x


EA7FA
5

x
x


xx


x
EA3FAX
5x

x
x

xx
EA7HMD
5xxxxx

EA2ARO
5x
x

x
xx

EA7IYF
5
xx
xxx
EA4FJX
5


xxxx


x
EA7FLA
5

xx

x

x


x
EA7MK
5
x
xxx


x
EA1ZW
5


x
xx
x
xEA7EQR
5

xxxxxEA4EIF
5


xxxxx


EA2AON
5
xxxx
xEA4EKH
5xxxxx

EA2BER
5


xxxxx


EA4FET
5xxxx


x


EA7KZ
5xxx
x
xEA4ERZ
5xxxxx

EA4EQG
5xxx


x

x
EA4ENW
5


x
xx
xx
EA7TM
5xxxxx

EA2ANF
5
xxxx

x


*Solo se recogen estaciones con 5 o más participaciones. Las estaciones que han cambiado de indicativo que nos lo hagan saber para corregirlas. Cualquier otro error nos lo comunicáis.