Participación en las ediciones del concurso*
INDICATIVOOtrosTotal838485868788899091929394959697989900010304050607080910111213141516171819
EA7GV
21


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EA2RCA
21


xx


x
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
EA7URG
20

xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx
EA7MT
16


x
xxxxxxxxxxxxxxx
EA7HE
15
xxxxxxxxxxx
xx
xx

EA7HZ
15


xxxxxxxxxxxxxxx

EA1CYH
14
xxxxxxxxxxxxxx
EA3DGE
14
xxxxxxxxxxxxxx
EA7CAV
14xxxxxxx
xxxxxx
xEA5FGK
14


xxxxxxxxx
x


x


xxx
EA7CWA
13
x
xxxxxxxxxxxx
EA2WDEC2AWD13

xxxxxxxxxxxxx
EA7RU
13

x
x


x
xxxxxx
x
xx
x
EA7TSEA7EXM13

x
xxxxxxxxxxxx
EA8AMY
12


xx
x
x
xxxxxx
xx
EA7DTZ
12

x

xxxxxxxxxxxEA7KY
12
xx
xxxxxxx

xxx
EA1AJV
12x
x

xxxxxxxxx
x
EA3NA
12


xx
xxxxxxxx


xx
EC3ACO
12

x
xxxx
xxxxxxx
EA4IF
12


xxxx
xx
xxxx
x
x
EA7FRX
12xxx
xx
xxxxx
x
xEA2CHL
11


x
xxxxx
xxxx

x

EA7BWT
11xxxxx

xxx

xx
xEA7GLY
11


x
xx

xxxx

xx
x
x


EA1BXJ
11

xxx
x

xxxxxxxEA3FHP
11


xxxxxxxxxxx

EA7ANC
11

x
xx
xxxxxxxx
EC8AQQ
10
xx
x

x
x
xxxxx
EA1AAEA1AAW10


x
xxxxx

xxxx
EA3AYQ
10xxxxxxxxxx

EA2RW
10


x
x


xxx
x
x
xxx
EA1MXEA1BKR10

xxx


xxx
xx


xx
EA1MI
10


xxxxxxx

xxx
EA7FQS
10xxxxx
xx

xx

x
EA7AYF
9

x
xxxxxxxxEA4ZM
9

xxxx
xxxxx
EA1ASG
9


xxx
x
x

xxx
x


EA2LMI
9


xxxxxxxxx
EA2GP
9
xxxxx
x
x

x
x
EA8CTK
9


xxxxxxxxx
EA7BPD
9x
xxxx

xxxxEA7CVC
9


x
xxx

xxx


xx

EA7GNE
9

xxxx
xxxxxEA7GWG
9
x

x

xxxxxxx

EA7GUO
9

xxxx

x

x
xxxEA5HW
8


x


xxxxx
x
x
EA7JN
8
x

x
xxxxxxEA1AJS
8
x
xxxxx
x
xEC5AEZ
8
xxx

x


xx


xx


EA1BZP
8

xx
xxxxx
x
EA7OY
8

xxxxx
xx
xEA7IIW
8
xxxxx
xx
x
EA1BQR
8
x
xxxx

xxxEA1RCO
8
x
x
xxx
x
x
x

EB1HRW
8
xxxxx
x

xx
EB3FIS
8


xxxxx
x
x

x
EA5DIT
8xxxxxxx
x


EA1GAR
8


xxxxx
xxxEA7ANM
8

xxxxx

xxxEA8CER
7xx
xxxxxEA1ASC
7


xx

xxxx


x
EA4NIEA4FQM7


xxxxx
x
x
EA5ERA
7xxxxxxx
EB3JT
7xxxx


x
xx
EA3BIP
7x


xxxxx

xEA1SZ
7
xxxxx
x


x
EA7GNW
7

x

xxxxxx
EA7LS
7


xxx
xxx
xEA5AJX
7


xx
xxxxx
EA4BFP
7


xxx

xx


xx
EA7AZA
7xxxx
xxxEA1RCR
7
xx


xxxxx
EB5CS
7


xxxxxxx

EA2AKH
7xxxxxxx
EA3FNI
7
xx
x


xxx

x

EA1EHE
7


x
x
xx
xx

x
EA4FGB
7


xxxxxxx

EA7HHK
7


xxxx
xx
x
EA1GBL
7


xxxx

xxx
EA4DKS
7


xx
xxxx


x

EA1AFZ
6

x

xxx

xxEA3CWR
6xxx
x
xxEA1GQ
6


xx
xx

xx
EA3EAN
6

x
x


x

xx

x
EA4CRP
6


xxx

x


xx

EA3CCN
6


xx


xxxxEA1HB
6
xxxx
xxEA2XR
6


xxxxx

x
EA1AST
6

xx
xxx
x

EA2RCP
6
xxxxxx
EA2DR
6


x
xx
xx


x

EA2DHJ
6


xxxxxx


EA1OL
6

xxxxxx
EA1BYA
6xxx

xx
x


EA2CMF
6

xx


xxxx
EA2BSJ
6

xxxxxxEA1WS
6

xxxxxx
EA1FA
6
xxxx
xx
EA1FAS
6xx
xxxx
EA1HTF
6

xxxxxx
EA9KP
6xxxxxx

EA5EIL
6


x

xx
xx


x
EA6DB
6

x

x
xx
xx
EA5CVS
6x
xx


x


xx


EA5CCY
6
xxx
xxx
EA7KR
6

xxxxx


x
EA7ETE
6

xxx
xxx


EA7OH
6xx


x


x
xx


EA5XU
6x

x
xx

xx
EA7EP
6xx
x


xxx

EA7URA
6
xxxxxx
EB2RA
6

xxx

xx
x
EA7FQI
6
xx

x

x
xxEA5IY
6


xxx
xxx

EA7EY
6xxx

xxxEC1ES
6

xx
xxxx


EC2AHS
6


xxx
x
xx
EA5TN
6

x

x
x


xxx

EA7HCU
6

xxxxxxEA7ITL
5


xx


x
xx
EA7HNN
5xxxxx


EA7HMD
5xxxxx


EA7FUH
5
xxxx

xEA7FLA
5

xx

x

x


x

EA7EXS
5
xxxxx

EA1HRR
5


xxxxxEA7KZ
5xxx
x
x
EA1FAC
5

xx
xx
x


EA2ARO
5x
x

x
xx


EA1EJE
5
xxxx
x
EA7TM
5xxxxx


EA1EG
5x

xx

x


xEA7UU
5


xxxx
x


EA7WV
5


xxx


x
x
EA9UV
5

x
xxxx
EB4DSP
5xxxx
x

EB7CIN
5


xx


xxx
EA1AS
5x
xx
xx
EC7DDZ
5
xxx


xx


EA7MK
5
x
xxx


x

EA4ESW
5
x

xxxx
EA2ANF
5
xxxx

xEA4PB
5


x
xxxx


EA3DNC
5x


x


xx
x
EA3DUM
5xx
x
x
xEA4GOK
5


xxxxx
EA3BCK
5
x
xxxx
EA4FET
5xxxx


x
EA5GPJ
5


x
x
xx
x
EA3GYE
5


xx


xx
x
EA4ERZ
5xxxxx


EA3SD
5

x
x

xx
x
EA4EQG
5xxx


x

x

EA4ENW
5


x
xx
xx

EA4EKH
5xxxxx


EA3FAX
5x

x
x

xx

EA2DCD
5xxxx
x

EA7EQR
5

xxxxx
EA5ASM
5


xxxx


x
EA2AON
5
xxxx
x
EA4EIF
5


xxxxxEA2BER
5


xxxxxEA4YX
5

xxxxx
EA7CVL
5

xx

xx


xEA1ZW
5


x
xx
x
x
EA2DT
5


xxxxx
EA2EZEA2CVO5

xx

xx
x

EA5XC
5x


x
xxx


EA5HRV
5

xxxxx
EA5HDE
5

xxxx
xEA5GZX
5

xxxxx
EA7DO
5


xxx

x
x
*Solo se recogen estaciones con 5 o más participaciones. Las estaciones que han cambiado de indicativo que nos lo hagan saber para corregirlas. Cualquier otro error nos lo comunicáis.